1. HOEDANIGHEID 

1.1 Alle commerciële transacties gesloten tussen de eenmanszaak “Addmycar”, met hoofdkantoor te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 406, BTW BE 0839194213, Ren de Chauffeur (zoals hierna gedefinieerd), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen Addmycar en de Chauffeur; (ii) deze algemene voorwaarden en (iii) het Belgische recht.

Addmycar is een reclamebedrijf dat particuliere chauffeurs (hierna genoemd de “Chauffeur(s)”) en bedrijven (hierna genoemd de “Adverterende Partner(s)”) met elkaar verbindt en het zo mogelijk maakt voor Adverterende Partners om via de achterruiten van wagens van Chauffeurs te adverteren.

1.2 Door het registreren van de wagen via het aanmeldformulier op de website van Addmycar (http://Addmycar.be/) (hierna genoemd het “Aanmeldformulier”), erkent de Chauffeur kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

1.3 Addmycar behoudt zich het recht voor haar algemene op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

1.4 Het feit dat Addmycar nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand hiervan, zodat Addmycar hier op een later tijdstip wel steeds de naleving ervan kan eisen.

1.5 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen Addmycar en de Chauffeur onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen Addmycar en de Chauffeur niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2. Aanmeldformulier

2.1 Indien de Chauffeur wenst deel te nemen aan het innovatief reclameconcept van Addmycar, dient hij/zij hiertoe het Aanmeldformulier in te vullen. De Chauffeur verbindt zich ertoe dit formulier te goeder trouw en naar waarheid in te vullen en erkent dat de door hem/haar ingevulde gegevens als bindend beschouwd zullen worden. Addmycar zal deze gegevens voor waar aannemen en wordt onder geen beding geacht deze te verifiëren. Het niet-correct of niet volledig invullen van het Aanmeldformulier kan als gevolg hebben dat de Chauffeur niet in staat zal zijn zijn/haar verplichtingen na te komen, ten gevolge waarvan hem/haar slechts een lagere of zelfs geen beloning (cfr. Artikel 5) zal toekomen na afloop van de termijn van reclamevoering (hierna genoemd de “Advertentieperiode”).

2.2 Door het invullen van het Aanmeldformulier, geeft de Chauffeur zijn/haar toestemming voor het plaatsen van een achterruitsticker op de wagen en erkent de Chauffeur het recht te hebben om toestemming te geven. Indien de Chauffeur in strijd met het voorgaande zou handelen, verbindt hij/zij zich er toe Addmycar volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De contractuele relatie tussen Addmycar en de Chauffeur is van onbepaalde duur en komt tot stand door het invullen van het Aanmeldformulier door de Chauffeur.

3.2 Wanneer de Chauffeur via het Aanmeldformulier aldus uitdrukkelijk zijn/haar toestemming geeft om de achterruit te gebruiken voor het aanbrengen van reclame van de Adverterende Partners, zal Addmycar (een aantal van) haar Adverterende Partners hiervan in kennis stellen (naar eigen inzicht van Addmycar). Wanneer een Adverterende Partner de wagen van de Chauffeur selecteert, zal Addmycar de Chauffeur van de selectie (hierna genoemd de “Selectie”) op de hoogte brengen en kan de Chauffeur vervolgens zelf beslissen om deze Selectie al dan niet te aanvaarden (hierna genoemd de “Aanvaarding”). Deze Aanvaarding dient aan Addmycar door de Chauffeur ter kennis gebracht te worden binnen de 5 werkdagen na de Selectie. Wanneer geen kennisgave heeft plaatsgevonden binnen de vooropgestelde termijn, zal de Chauffeur geacht worden de Selectie niet te aanvaarden. Het is de Chauffeur te allen tijde toegestaan de Selectie door een bepaalde Adverterende Partner of voor een bepaalde reclamecampagne te weigeren. Eens de Chauffeur de Selectie evenwel aanvaard heeft, kan hij/zij niet langer beëindigen op voormelde gronden.

3.3 Addmycar garandeert onder geen beding dat de Chauffeur geselecteerd zal worden door (één van) de Adverterende Partners.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1 Voorbereiding achterruitsticker: Na de Selectie door de Adverterende Partner en de Aanvaarding door de Chauffeur zal Addmycar binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Chauffeur om alle nodige voorbereidingen te treffen om de reclamevoering mogelijk te maken (e.g. het printen van de achterruitsticker op maat van de achterruit van de Chauffeur, het plaatsen van de achterruitsticker, etc.).

Na de Aanvaarding, doet Addmycar het nodige om de achterruitsticker klaar te maken voor plaatsing conform de gegevens vermeld in het Aanmeldformulier

4.2 Plaatsing achterruitsticker: Wanneer de achterruitsticker klaar is voor plaatsing, neemt Addmycar contact op met de Chauffeur om een plaatsingsmoment en plaats van plaatsing af te spreken. Het plaatsingsmoment dient plaats te vinden binnen de 10 werkdagen na de kennisgeving. Indien er geen plaatsing kan plaatsvinden binnen voormelde termijn op gronden te wijten aan de Chauffeur, zal Addmycar gerechtigd zijn de overeenkomst als voortijdige beëindigd te beschouwen en zal de schadevergoeding bepaald in artikel 6.3 van toepassing zijn.

De Chauffeur verbindt zich er toe de wagen op het plaatsingsmoment in goede staat, proper en op een toegankelijke plaats ter beschikking te stellen van Addmycar met oog op de plaatsing. Wanneer niet voldaan is aan voormelde voorwaarden zullen eventuele hieruit resulterende kosten aan de Chauffeur worden aangerekend. Iedere handeling die betrekking heeft op de achterruitsticker (printen, plaatsen, vervangen, herstellen, verwijderen, etc.) is de uitsluitende bevoegdheid van Addmycar, of een door Addmycar aangestelde derde. Het is de Chauffeur onder geen beding toegestaan enige manipulatie uit te voeren met betrekking tot de achterruitsticker. Wanneer de Chauffeur toch in strijd met het voorgaande zou handelen en dit aanleiding zou geven tot schade aan de achterruitsticker, zal artikel 4.3 (ii), derde lid van toepassing zijn.

Indien bij plaatsing zou blijken dat de gegevens in het Aanmeldformulier niet correct zijn en Addmycar of de aangestelde derde zou oordelen dat de achterruitsticker niet geplaatst kan worden, zullen de gemaakte kosten aangerekend worden aan de Chauffeur.

4.3 Uitvoering overeenkomst: De uitvoering van de overeenkomst wordt als succesvol beschouwd wanneer voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

(i) de Chauffeur heeft gedurende de Advertentieperiode een aantal kilometers per maand gereden dat ten minste gelijk is aan het aantal kilometers per jaar, gedeeld door twaalf (12), zoals opgegeven in het Aanmeldformulier. Deze kilometers zijn bovendien in hoofdzaak (zijnde voor 80%) in het door de Chauffeur op het Aanmeldformulier vermelde gebied gereden;

(ii) de Chauffeur heeft de achterruitsticker te allen tijde goed zichtbaar gemaakt en onderhouden. Wanneer de achterruitsticker desondanks beschadigd zou worden (onder meer scheuren, vervagen, vandalisme), heeft de Chauffeur, Addmycar binnen de vierentwintig (24) uur na het ontdekken van de schade hiervan in kennis gesteld. In voorgaand geval zal Addmycar zal naar eigen inzicht voorzien in de herstelling of de herplaatsing van de achterruitsticker, waarbij artikel 4.2. van toepassing zal zijn.

Wanneer de schade aan de achterruitsticker te wijten is aan fout, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de Chauffeur bijvoorbeeld (zonder limitatief te zijn) door het plaatsen van de wagen in extreme weersomstandigheden of door de sticker los te maken, zullen de kosten voor vervanging van de achterruitsticker (€ 115) voor rekening van de Chauffeur zijn;

(iii) de Chauffeur heeft geen andere reclame of vormen van versiering aangebracht op de wagen tijdens de Advertentieperiode; (iv) de Chauffeur heeft geen handelingen gesteld die afbreuk zouden doen aan de goede naam en faam van de Adverterende Partner en/of Addmycar door onder meer (zonder hierbij limitatief te zijn): roekeloos rijgedrag, te rijden met een onverzorgde wagen etc.

4.4 Beroep op derden: Addmycar kan naar eigen inzicht beroep doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.5 Uitschakeling: Bij langdurige uitschakeling of bij verwachte langdurige uitschakeling, van de auto of van de Chauffeur zelf, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan Addmycar. Mocht de duur van de uitschakeling langer dan de helft van de looptijd van de Advertentieperiode bedragen, dan is de Chauffeur gehouden de achterruitsticker te laten verwijderen door Addmycar. De Chauffeur zal hierbij zijn recht op een beloning verliezen. Bij een uitschakeling van kortere duur zal de overeenkomst zijn gelding behouden, met dien verstande dat de beloning voor de Chauffeur evenredig zal worden verminderd conform artikel 5.2 van onderhavige voorwaarden.

4.6 Nieuwe wagen: Wanneer een nieuwe wagen wordt aangekocht door de Chauffeur tijdens de Advertentieperiode, dient de Chauffeur Addmycar hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen. De Chauffeur en Addmycar zullen vervolgens een plaats en datum afspreken om de oude achterruitsticker te verwijderen en een nieuwe achterruitsticker te plaatsen. De kosten voor vervanging (€ 175) zijn voor rekening van de Chauffeur.

5. Beloning

5.1 Succesvolle uitvoering overeenkomst: Bij succesvolle uitvoering van de overeenkomst (overeenkomstig artikel 4.3), heeft de Chauffeur recht op een cadeaubon van vijftig euro (€ 50,00) per succesvolle maand bij één van de door hem/haar in het Aanmeldformulier gekozen bedrijven. Addmycar bepaalt naar eigen inzicht voor welk van de door de Chauffeur gekozen bedrijven de cadeaubon, uitbetaling van toepassing zal zijn. De uitbetaling zal in elk geval slechts plaatsvinden na afloop van de Advertentieperiode

Wanneer het door één of meerdere redenen, onafhankelijk van Addmycar, niet langer mogelijk zou zijn om de Chauffeur een cadeaubon te geven bij een bedrijf van zijn/haar voorkeur, zullen Addmycar en de Chauffeur in gezamenlijk overleg in een oplossing voorzien.

5.2 Niet-succesvolle uitvoering overeenkomst: De overeenkomst wordt beschouwd als zijnde niet-succesvol wanneer niet voldaan is aan de criteria om succesvol te zijn zoals bepaald in artikel 4.3.

Wanneer de overeenkomst niet-succesvol werd uitgevoerd, zal de beloning evenredig worden aangepast.

5.3 Kilometer-/ brandstofvergoeding: De Chauffeur kan onder geen enkele omstandigheid aanspraak maken op enige vergoeding vanwege Addmycar voor verreden kilometers, noch voor verbruikte brandstof.

6. Duur en Beëindiging overeenkomst

6.1 Duur: De overeenkomst tussen Addmycar en de Chauffeur is van onbepaalde duur. Tijdens de onbepaalde duurtijd, kan Addmycar op de Chauffeur beroep doen voor (mogelijks) verschillende reclamecampagnes voor een bepaalde Advertentieperiode.

6.2 Beëindiging: Uitgezonderd tijdens een bepaalde Advertentieperiode, kunnen Addmycar en de Chauffeur de overeenkomst te allen tijde in onderlinge overeenstemming beëindigen, of elk afzonderlijk mits schriftelijke kennisgave. Beëindiging tijdens een Advertentieperiode is niet toegestaan en wordt gezien als eenzijdige verbreking.

6.3 Verbreking: In geval van verbreking door de Chauffeur tijdens een lopende Advertentieperiode, zal Addmycar de Chauffeur geen beloning verschuldigd zijn, en zal de Chauffeur gehouden zijn een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan Addmycar van honderd vijfenzeventig euro (€ 175) voor de kosten die Addmycar heeft gedragen, onder meer met betrekking tot de productie en het plaatsen van de achterruitsticker. De schadevergoeding is integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.

In geval van eenzijdige verbreking door Addmycar die niet te wijten is aan de Chauffeur, zal Addmycar de volledige beloning voor de Advertentieperiode verschuldigd zijn aan de Chauffeur.

6.4 Beëindiging door Addmycar: Onverminderd de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, is Addmycar gerechtigd de overeenkomst en de lopende reclamecampagne te allen tijde te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, en zonder een beloning of een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Chauffeur in geval van (i) een ernstige tekortkoming aan contractuele verplichtingen van de Chauffeur, dewelke niet wordt gecorrigeerd na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe waarin de Chauffeur verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na verzending van de ingebrekestelling of (ii) uitzonderlijke omstandigheden, die elke verdere professionele samenwerking tussen Addmycar en de Chauffeur definitief en onmiddellijk onmogelijk maken. Addmycar is in het bijzonder (doch niet limitatief) gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijk effect te beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

– inbreuk op artikel 2 betreffende het waarheidsgetrouw invullen van het Aanmeldformulier;

– inbreuk op artikel 4 betreffende de verplichtingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (waaronder, zonder beperkend te willen zijn: beschadigen van de achterruitsticker, niet voldoende kilometers gereden);

– inbreuk op artikel 7 betreffende intellectuele eigendomsrechten;

-enige strafrechtelijke veroordeling van de Chauffeur met betrekking tot zijn/haar rijgedrag waaronder (zonder limitatief te zijn) het rijden onder invloed en het begaan van een verkeersovertreding.

In geval van beëindiging conform onderhavig artikel zal de Chauffeur bovendien gehouden zijn een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan Addmycar van honderdvijftien euro (€ 175).

6.5 Overmacht/hardship: Addmycar en de Chauffeur zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen, veroorzaakt door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven Addmycar en de Chauffeur het recht om, naar eigen keuze, door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de andere partij, zonder rechterlijke tussenkomst:

(i)                de nakoming van zijn/haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;

(ii)              de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de andere partij, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is (of kan zijn).

Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, of die in hoofde van Addmycar of de Chauffeur de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan financieel of anderszins zwaarder normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld (niet-limitatief): natuuromstandigheden, oorlog, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand en/of terreurdreiging/aanslag.

6.6 Bij beëindiging van de overeenkomst of een lopende reclamecampagne, op welke grond dan ook, komen Addmycar en de Chauffeur onderling overeen op welke plaats en wanneer de achterruitsticker zal worden verwijderd door Addmycar of een derde door haar aangesteld.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De Adverterende Partner heeft Addmycar in het kader van haar activiteiten een niet-exclusief gebruiksrecht verleend op haar logo, huisstijl, merk, handelsnaam, foto’s, etc. en in het algemeen op al wat Addmycar nodig heeft om onder meer achterruitreclame voor die Adverterende Partner te ontwerpen, te produceren, aan te brengen, te verwijderen en op te volgen. De Chauffeur verbindt zich ertoe dit gebruiksrecht alsook de intellectuele eigendomsrechten van de Adverterende Partner te eerbiedigen en geen handelingen te verrichten die voorgaande rechten in gevaar zouden brengen.

Het is de Chauffeur zonder voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van Addmycar niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de achterruitreclame.

8. Privacy & track and trace

8.1 Addmycar wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95.46.EG.

Het invullen van het Aanmeldformulier impliceert de uitdrukkelijke goedkeuring van de Chauffeur (door middel van mededeling van zijn/haar persoonsgegevens of opt-in) (1) met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zoals hierna omschreven alsook (2) met het installeren van een track and trace systeem in de wagen van de Chauffeur en het gebruik ervan om gegevens betreffende het rijgedrag en de locatie en zichtbaarheid van de wagen te verzamelen en verwerken.

8.2 Soorten persoonsgegevens: Addmycar kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: (i) naam (ii) voornaam (iii) woonadres (iv) bedrijfsadres (v) e-mailadres (vi) telefoonnummer (vast/gsm) (vii) rijksregisternummer (viii) geboortedatum (ix) parkeersituatie (thuis/op het werk) (x) postcode van de hoofdbestemming (xi) aantal gereden kilometers per jaar (xii) regio waar het meest gereden wordt met de wagen (xiii) communicatievoorkeur (xiv) correspondentiegegevens met en uitgaande van Addmycar (xv) rekeningnummer. Addmycar kan tevens volgende gegevens verzamelen en verwerken door gebruik van het track & trace systeem: (i) rijgedrag (ii) locatie en tijdstip van verplaatsing van de wagen.

8.3 Wijze van verzameling persoonsgegevens: Voormelde persoonsgegevens worden verzameld in het kader van: (i) het invullen van het Aanmeldformulier (ii) de samenwerking met Addmycar, (iii) bezoek van de Website (iv) correspondentie met en uitgaande van Addmycar (v) het uitwisselen van business cards (vi) track & trace. De door Addmycar verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door hem/haar verstrekt.

8.4 Gebruik persoonsgegevens: Addmycar kan gebruik maken van zijn/haar persoonsgegevens voor: (i) de uitvoering van de overeenkomst met Addmycar; (ii) het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van zijn/haar communicatievoorkeur. De gegevens die blijken uit het track & trace systeem worden gebruikt om na te gaan of de uitvoering van de overeenkomst succesvol was, onder andere door het controleren of er voldoende kilometers gereden zijn en de wagen voldoende zichtbaar was afhankelijk van de plaats van het rijden/parkeren.

8.5 Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden: Addmycar zal zijn/haar persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van Addmycar en de optimalisering daarvan. Indien het noodzakelijk is dat Addmycar in dit kader zijn/haar persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Addmycar zijn/haar persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Addmycar hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) gerechtelijke procedure (ii) ter vrijwaring en verdediging van Addmycar haar rechten;
 • Wanneer Addmycar of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval zijn/haar persoonsgegevens – dewelke Addmycar heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals dat van de Chauffeur, behoudens wanneer de Chauffeur hier zich uitdrukkelijk tegen heeft verzet;
 • Bekendmaking aan de Adverterende Partner van de persoonsgegevens van de Chauffeur.
 •  

In alle overige gevallen zal Addmycar zijn/haar persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor zijn/haar toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van zijn/haar persoonsgegevens.

8.6 Opslag persoonsgegevens: Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Addmycar zijn/haar persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen (cfr. Artikel 8.4.).

8.7 Privacy rechten: Wanneer de Chauffeur beroep wenst te doen op zijn/haar privacy rechten, zoals hieronder bepaald, dient contact opgenomen te worden met info@Addmycar.be:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Addmycar over de Chauffeur beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens;
 • Recht op een beperking van de verwerking van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens.

8.8 Beveiliging persoonsgegevens: Addmycar verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot zijn/haar persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van zijn/haar persoonsgegevens. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Addmycar, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd.

8.9 Klachten: Klachten betreffende het gebruik van persoonsgegevens door Addmycar kunnen ingediend worden bij de Privacy Commissie.

9. Aansprakelijkheid

Addmycar is louter aansprakelijk voor handelingen die door haar werden gesteld of door derden die door Addmycar werden aangesteld. Addmycar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die te wijten is aan de handelingen van derden waaronder (zonder hierbij limitatief te willen zijn) het verwijderen van de sticker door de Chauffeur. De aansprakelijkheid van Addmycar is in elk geval beperkt tot een bedrag van € 250,00.

In geen enkel geval is Addmycar aansprakelijk voor de door de Chauffeur geleden indirecte schade en/of gevolgschade noch voor boetes en of overtredingen begaan door de Chauffeur in de uitvoering van de overeenkomst.

10. Kennisgave

Iedere kennisgave van of aan de Chauffeur dient telefonisch te gebeuren, via e-mail, via sms of via de website van Addmycar, zonder hierbij afbreuk te doen aan enig andersluidende bepaling in deze algemene voorwaarden.

11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen Addmycar en de Chauffeur wordt gesloten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar Addmycar haar maatschappelijke zetel heeft. In elk geval is het Belgisch recht van toepassing.

Abonneer op onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van al onze ontwikkelingen? schrijf u dan nu in op onze maandelijks nieuwsbrief

  [your-email] "Vul email adres in"]

  Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

  AddMyCar